Pulsujące pola elektromagnetyczne w medycynie komplementarnej – cz. 1

Bionika jako dziedzina badań zmieni cały świat medyczny. W centrum jej zainteresowania znajduje się ludzki organizm, który ma już w sobie zakodowane wszystkie znaczące informacje dotyczące inicjalizacji procesów zdrowienia. Możliwości terapeutyczne bioniki są wręcz nieograniczone”.

Ulrich Warnke

Nasza planeta, która powstała przed wieloma milionami lat nadal stale tworzy coś nowego, wypróbowuje i optymalizuje. Powstał perfekcyjny system, zawierający, dzięki swojej niewiarygodnej różnorodności, takie rozwiązania, które nie tylko mogą być pomocne człowiekowi, ale są wręcz niezbędne do życia. Szczególnie w sprawach kondycji zdrowotnej natura sama daje nam do ręki proste, a zarazem skuteczne metody lecznicze.

Elementarną energią rządzącą w naturze jest energia elektromagnetyczna. Wszystko, co tylko możemy sobie wyobrazić, wszystko, co istnieje: góry, rzeki, drzewa, trawy, owady, kręgowce i oczywiście, również człowiek, podlega działaniu sił elektromagnetycznych. Fale elektromagnetyczne są podstawowym językiem każdego żywego organizmu. Nasze tkanki, narządy, komórki stale emitują różniące się nieznacznie od siebie pola elektromagnetyczne. W ten sposób porozumiewają się ze sobą i zapewniają sprawne działanie tak złożonych organizmów, jak organizm człowieka. Dziś już znamy zakres częstotliwości fal elektromagnetycznych mający znaczenie dla naszego życia i wiemy że jeżeli zadziałamy na organizm pulsującym polem magnetycznym o odpowiedniej częstotliwości, to przekazujemy mu określoną informację. W ten sposób możemy nawiązać swoisty dialog z określonymi strukturami organizmu i wpływać na ich czynność. Pozwala to zmieniać przebieg leczenia i przyspieszać zdrowienie. Ma to bardzo duże znaczenie dla regeneracji organizmu i pobudzenia naturalnej odporności.

Zdrowe komórki utrzymują na swoich błonach różnicę potencjałów ok. 70 mV. Jeżeli potencjał ten ulega trwałym zmianom, to zostaje zaburzona komórkowa przemiana materii i taka komórka stopniowo ulega zwyrodnieniu, aż w końcu umiera.

Zmienne pola elektryczne, o których była mowa, praktycznie całkowicie przenikają organizm ludzki. Dzięki ich działaniu można doprowadzić, poprzez indukcję prądów elektrycznych, do pobudzenia transportu jonów, co przyczynia się do normalizacji potencjału błon komórkowych. Jeżeli uwzględni się fakt, że w organizmie wiele przemian biochemicznych odbywa się pod wpływem własnych pól elektromagnetycznych, np. synteza białek, rozmnażanie komórek, czynność enzymów i hormonów, to łatwo przyjąć, że większość chorób ma swoje źródło w zaburzeniach wytwarzania naszych własnych, czyli endogennych, prawidłowych pól elektromagnetycznych. W związku z tym przywrócenie równowagi funkcji biologicznych organizmu można osiągnąć dzięki oddziaływaniu zewnętrznego, pulsującego pola magnetycznego.

Zjawisko oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm człowieka nie podlega już dzisiaj dyskusji. Wynika to choćby z fizycznej zasady indukcji. Problemem leczniczego wykorzystania pól magnetycznych są jednakże związki między parametrami pulsującego pola magnetycznego (częstotliwość, natężenie, kształt impulsów, czas trwania) a rodzajem oddziaływania na organizm. Gdyby właściwości lecznicze miało każde pole magnetyczne, to już samo pole magnetyczne Ziemi wystarczyłoby do zachowania zdrowia ludzi.

Według obecnego stanu wiedzy wszystkie czynności ludzkiego organizmu są ściśle związane ze zjawiskami elektrycznymi. Za pomocą pól elektrycznych i prądów można opisać funkcjonowanie komórek i ich zespołów. Wszystkie procesy dyfuzyjne, przepływ krwi, limfy, pobudzenie nerwów i mięśni powodują tworzenie własnych pól elektromagnetycznych, gdyż jony poruszane siłą mechaniczną są zarazem ładunkami poruszającymi się w uporządkowany sposób. Ciało indukuje drgania elektromagnetyczne, a najpowszechniejszą formą tych drgań jest ciepło.

Wskaźnikiem aktualnego stanu fizycznego i psychicznego organizmu ludzkiego jest promieniowanie jego pola do świata zewnętrznego, ponieważ ma ono swoje źródło zarówno w pobudzeniu nerwów, jak też w procesach enzymatycznych i hormonalnych. W związku z tym, że procesy te są zewnętrznie mierzalne, organizm jest uznany za źródło pola elektromagnetycznego. W bliskiej, zapewne, przyszłości będzie możliwe stawianie precyzyjnej diagnozy lekarskie wyłącznie na podstawie rejestrowania emitowanych przez tkanki i narządy pól elektromagenetycznych. Ciało indukuje drgania elektromagnetyczne, a najpowszechniejszą formą tych drgań jest ciepło.

Elektromagnetyczna burza w organizmie

Aktywny ruch mięśni i czynność nerwów w trakcie wykonywania jakiegokolwiek ruchu, np. chodzenia, dźwigania czy podnoszenia, powodują wytworzenie ogromnych ilości impulsów elektromagnetycznych, które oddziałują nawet na oddalone miejsca w organizmie.

Jeżeli człowiek znajdzie się w sąsiedztwie cewki wytwarzającej pole elektromagnetyczne, które indukuje pola elektryczne w całym organizmie, to każda ze stron – zarówno organizm, jak i cewka – znajdzie się pod wzajemnym wpływem drugiego pola. Przenoszenie energii jest tym lepsze, im bardziej częstotliwość wytwarzanego pola elektromagnetycznego odpowiada częstotliwości własnej organizmu. Tak, więc podstawą funkcjonowania urządzenia terapeutycznego musi być konsekwentne wytwarzanie częstotliwości charakterystycznych dla procesów odbywających się w organizmie. Jeżeli chcemy mieć wpływ np. na pracę serca, to zewnętrzne pole elektromagnetyczne musi mieć takie same częstotliwości jak serce.

Każde pole elektromagnetyczne docierające do ludzkiego ciała wywołuje jego odpowiedź, a zasadniczym problemem jest to, czy takie działanie wystarczy, aby wpłynąć na czynności organizmu. Znów obydwie strony – organizm oraz urządzenie – mają aktywny udział w tym rozstrzygnięciu. Działające urządzenie musi mieć określoną częstotliwość impulsów, właściwy kierunek siły, długość fali i natężenie pola magnetycznego, natomiast indukowane pola muszą napotkać ważne struktury komórkowe i tkankowe, będące w stanie wyemitować i pochłonąć energię.

Dla działania sił pola elektromagnetycznego decydujące znaczenie ma materia organiczna. Ciało człowieka składa się w 70% z wody, która jako elektrolit zawiera jony, będące w stanie reagować na siły elektromotoryczne, czyli na cewkę wytwarzającą pole magnetyczne.

Pulsujące pole magnetyczne indukuje w ludzkim organizmie prądy elektryczne, które są przekazywane przez elektrony lub przez jony. Leczenie pulsującymi polami magnetycznymi jest więc dwukierunkowe. Z jednej strony zewnętrzne pole elektromagnetyczne działa bezpośrednio na ruch ładunków elektrycznych w organizmie. Z drugiej strony indukuje ono powstawanie wtórnego pola elektrycznego. Biologiczne efekty obu tych procesów były poddane intensywnym badaniom naukowym pod koniec XVIII w. Wtedy już odkryto ich związek z procesem zdrowienia. Jednak gwałtowny rozwój przemysłu farmaceutycznego przerwał na wiele lat badania nad fizykalnymi metodami leczenia.

Dr nauk przyrodniczych Ulrich Warnke jako pierwszy odkrył w 1979 roku tzw. „natychmiastową reakcję na działanie pulsującego pola magnetycznego”. W trakcie badań nieoczekiwanie uzyskano typ impulsu, który okazał się zaskakująco podobny do fizjologicznych impulsów w organizmie. W ciągu dwóch minut nastąpiło polepszenie ukrwienia, szczególnie dłoni. Ten eksperyment stał się wskazówką do dalszego badania pulsujących pól magnetycznych w celu uzyskania optymalnych wartości parametrów. W czasie wielu lat prac badawczych określono kształty sygnałów, ich częstotliwości, cykle i kaskady, prędkość narastania lub opadania impulsów, polaryzację, amplitudę oraz inne cechy tak, aby gwarantowały najlepsze efekty biologiczne. Dr Warnke zarejestrował pola elektryczne powstające w organizmie na skutek aktywności mięśni i nerwów. Przetworzył je w taki sposób, aby można było wykorzystać ich pozytywny wpływ na tkanki oraz naczynia krwionośne i chłonne. Dzięki licznym badaniom i studiom grupy naukowców pod kierunkiem doktora nauk przyrodniczych Ulricha Warnke z Uniwersytetu Saary wiadomo dziś, że w efekcie oddziaływania pulsującego pola magnetycznego o właściwie dobranych parametrach:

  • Pobudzone zostają komórki układu obronnego, m. in. makrofagi, limfocyty, granulocyty. Atakują one bakterie, grzyby i wirusy, a także usuwają pozostałości przemiany komórkowej, szkodliwe złogi, również komórki atypowe, które mogłyby stać się podłożem rozwoju chorób nowotworowych.
  • Aktywizują się jedne enzymy, natomiast inne zostają zahamowane, dzięki czemu receptory komórkowe stają się bardziej wrażliwe na odbierane bodźce, np. baroreceptory silniej reagują na zmianę ciśnienia tętniczego. W efekcie następuje jego wyregulowanie. Receptory insuliny stają się bardziej wrażliwe i obniża się podwyższony poziom cukru we krwi.
  • Przyspieszone zostają określone procesy przemiany materii zaś inne są hamowane.
  • Produkowany jest tlenek azotu (NO), dzięki czemu naczynia krwionośne rozszerzają się i następuje poprawa układu krążenia.
  • Następuje również normalizacja metabolizmu kwasów tłuszczowych, obniża się poziom trójglicerydów we krwi i zmniejsza ilość utlenionego cholesterolu LDL.
  • Komórki zostają pobudzane do rozmnażania, co sprzyja procesom odnowy; lub poprawie ulega ich naturalna aktywność biologiczna.
  • Następuje otwarcie kanałów błonowych, co powoduje wzmożoną wymianę jonów, przede wszystkim Ca++. Ma to istotne znaczenie dla leczenia nadciśnienia tętniczego.
  • Oscylatory i częstotliwości układów regulacji poddają się nowemu rytmowi drgań z licznymi następstwami dla wegetatywnych procesów organizmu (temperatura, oddech, rytm serca).
  • Zwiększa się wrażliwość zakończeń nerwowych na bodźce.

Dotychczasowe badania i obserwacje kliniczne ukazują więc ogromną wszechstronność terapeutyczną metody leczenia pulsującym polem elektromagnetycznym, co sprawia, że powinna ona wspomagać niemal sposób leczenia i rehabilitacji, a także znaleźć zastosowanie w profilaktyce zdrowotnej.

Bionika

Nowoczesne technologie biomedyczne i metody postępowania bazują na wielu aspektach bioniki, zajmujących się procesem powstawania białek oraz czynnikami wpływającymi na ten proces. W tym przypadku chodzi o techniczne odtworzenie naturalnych funkcji organizmu, które mogą być zastosowane w celu polepszenia stanu zdrowia i samopoczucia. Rewolucyjność medycyny bionicznej polega na tym, że udaje się zoptymalizować i zharmonizować tworzenie białek, zastąpić błędne funkcje właściwymi oraz zapobiec powstawaniu blokad lub je usunąć. W podobny sposób działa sama natura i od wielu setek milionów lat tak właśnie przebiega proces ewolucji.

mgr inż. Waldemar Hankiewicz

dr Stanisław Kuch

Tel (022) 578-11-21

e-mail: stan.kuch@systemymedyczne.pl

Według dr Ulricha Warnke, dzięki polom elektromagnetycznym następuje sterowanie różnymi procesami, jak np. replikacją DNA i dyfuzją, czynnością enzymów i hormonów oraz przepuszczalnością błon komórkowych dla jonów.